23.3 C
Rome
Monday, October 3, 2022

B8E44850-1A77-48E2-A6BE-F051B70372B5

දින 10ක ගුවන්ගමන් තහනම

Trending

ඉතාලි එන්නේ කොහොමද?

ඉතාලියට එන එක බොහෝ දෙනෙක්ගේ හීනයක් හා ආශාවක්. මේ නිසාම බොහෝ දෙනෙක් ඉතාලියට පැමිනෙන්න ගොස් වැඩ වරද්දා ගත් අවස්ථා හා හරි පාරෙන්...