16.7 C
Rome
Wednesday, October 5, 2022

D15C6745-28E7-4B23-8E8B-9E26A77E305D

8CEBE89A-C6F8-4159-B177-1CCEE3A31A06
2001ED72-3128-404E-B62D-5E3BB8FADF44

Trending

ඉතාලි එන්නේ කොහොමද?

ඉතාලියට එන එක බොහෝ දෙනෙක්ගේ හීනයක් හා ආශාවක්. මේ නිසාම බොහෝ දෙනෙක් ඉතාලියට පැමිනෙන්න ගොස් වැඩ වරද්දා ගත් අවස්ථා හා හරි පාරෙන්...