19.7 C
Rome
Wednesday, October 5, 2022

41314aa0-bab9-4f40-8c59-75e1c8a040da

4f1bd7dc-a632-42ac-b876-08dd53600fe8
e54384cd-fb82-4e7c-b7ba-46e939339132

Trending

ඉතාලි එන්නේ කොහොමද?

ඉතාලියට එන එක බොහෝ දෙනෙක්ගේ හීනයක් හා ආශාවක්. මේ නිසාම බොහෝ දෙනෙක් ඉතාලියට පැමිනෙන්න ගොස් වැඩ වරද්දා ගත් අවස්ථා හා හරි පාරෙන්...