17.6 C
Rome
Monday, October 3, 2022

4f1bd7dc-a632-42ac-b876-08dd53600fe8

1c5d1150-5aa9-4e43-a211-3aae675ffa03-2
41314aa0-bab9-4f40-8c59-75e1c8a040da

Trending

ඉතාලි එන්නේ කොහොමද?

ඉතාලියට එන එක බොහෝ දෙනෙක්ගේ හීනයක් හා ආශාවක්. මේ නිසාම බොහෝ දෙනෙක් ඉතාලියට පැමිනෙන්න ගොස් වැඩ වරද්දා ගත් අවස්ථා හා හරි පාරෙන්...