16.7 C
Rome
Wednesday, October 5, 2022

DCD19D58-34B2-4EBB-B836-8F10A35D9C49

DDCAC46B-D00F-4275-9DFF-C04C2053699F
02DE1A35-A691-48D4-A0D1-1F0198D08F62

Trending

ඉතාලි එන්නේ කොහොමද?

ඉතාලියට එන එක බොහෝ දෙනෙක්ගේ හීනයක් හා ආශාවක්. මේ නිසාම බොහෝ දෙනෙක් ඉතාලියට පැමිනෙන්න ගොස් වැඩ වරද්දා ගත් අවස්ථා හා හරි පාරෙන්...