කුලි නිවාස ප්‍රසා​ද දීමනාව 1200 euro [Il Bonus Affitto] 2021

කුලි නිවාස ප්‍රසා​ද දීමනාව 1200 euro [Il Bonus Affitto] 2021

ඉතාලියේ COVID 19 වසංගත තත්ත්වය මත නිවාස කුලිය ගෙවීම අසීරු පුද්ගලයන් හට ගිය අවුරුදේ අවස්තාවන් කිහිපයකදීම Bonus Affitto දීමනාව ලබදුන්නා. මේ වසරේදිත් එම දීමනාව ලබාදීමට අයවැයෙන් 100 milioni di euro  මුදලක් වෙන්වී තිබෙනවා. මෙවර එක්පුද්ගලයෙකු වෙනුවෙන් යූරෝ 1200 ක් වෙන්කිරීමටයි තීරනයකර තිබෙන්නේ.ගිය වසරේ මෙන් නොව මෙවර වෙනස්ම ක්‍රමයකට ලබාදීමටයි ඔවුන් කටයුතු කර තිබෙන්නේ.ගිය වසරේ සිදුවූ…