ඉතාලියේ රැකියා සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට යමුද?

ඉතාලියේ රැකියා සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට යමුද?

ඔබ ඉතාලියේ  කොපමණ කාලයක් රැකියාවක් කර තිබුනත් බොහෝ අවස්තාවලදී ඔබට නැවත රැකියාවක් ලබා ගැනීම  අපහසු වී ඇති. කොපමන Appuntamenti (සම්මුඛ පරීක්ෂණ) වලට ගියත් ඔබට වඩා අඩු දැනුමක් හෝ අඩු අත්දැකීම් ඇති අයට රැකියාව ලැබීම ඔබට පෙනෙන්නට ඇති. එවන් අවස්තාවලදී අන් අයට දොස් කීමට පෙර ඔබේ අඩුපාඩු  මොනවාද යන්න ඔබ සිතා බැලුවාද? මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීම් අනුව ඉතාලියේ…

මිලානෝ සිටින අය සදහා Corso per pizzaiolo

මිලානෝ සිටින අය සදහා Corso per pizzaiolo

රැකියාවට අත්වැලක් 02 මිලානෝ නගරයේ සිටින අය සදහා Pizza සාදන ආකරය උගන්වන කෝස් එකක් නොමිලේම කරන ආකරය ගැන තමයි ඔබව අද දැනුවත් කරන්නේ. කාලය පැය 60 ​මෙම පාඨමාලාව සිදුවන ආකරය. Per chi è il Corso e cosa tratta Il corso è diviso in 3 parti: – Igiene e sicurezza nel settore alimentare– Competenze strumentali– Competenze organizzative…