මිලානෝ සිටින අය සදහා Corso per pizzaiolo

රැකියාවට අත්වැලක් 02

මිලානෝ නගරයේ සිටින අය සදහා Pizza සාදන ආකරය උගන්වන කෝස් එකක් නොමිලේම කරන ආකරය ගැන තමයි ඔබව අද දැනුවත් කරන්නේ.

කාලය පැය 60

​මෙම පාඨමාලාව සිදුවන ආකරය.

Per chi è il Corso e cosa tratta

Il corso è diviso in 3 parti:

– Igiene e sicurezza nel settore alimentare
– Competenze strumentali
– Competenze organizzative

IGIENE E SICUREZZA NEL SETTORE ALIMENTARE
Igiene personale e ambientale: la legislazione alimentare, il libretto di idoneità sanitaria.
Contaminazioni alimentari: modalità di contaminazione, caratteristiche e microrganismi più diffusi.
Sicurezza sui luoghi del lavoro: la normativa vigente, i fattori di rischio per il settore panificazione/pasticceria. Comportamenti corretti, ergonomia e nozioni di primo soccorso.

COMPETENZE STRUMENTALI
Uso delle tecnologie di preparazione dell’impasto e dei macchinari necessari per la lavorazione.
Capacità di realizzazione di piccoli interventi di manutenzione dei macchinari.
Conoscenza e applicazione delle caratteristiche delle materie prime.
Applicazione delle tecniche di preparazione dell’impasto, di lievitazione e di lavorazione.
Conoscenza delle caratteristiche delle diverse tipologie di prodotto.
Anticipazione della resa delle materie prime sulla base delle loro caratteristiche.
Anticipazione delle reazioni dei semilavorati al variare delle condizioni climatiche sulla base delle materie prime lavorate.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Conoscenza delle lavorazioni nelle varie fasi del ciclo produttivo e nelle loro specifiche tecniche e tecnologie.
Conoscenza delle tipologie e delle caratteristiche ottimali dei prodotti finiti.
Uso ottimale del tempo sulla base della programmazione della produzione e dei tempi, variabili, di lievitazione e di cottura.

Programma del Corso

  • Pizza classica napoletana, Margherita, Marinara e altre innumerevoli variazioni 
  • Pizza al suolo 
  • Calzone classico 
  • Calzone napoletano 
  • Pizza da taglio 
  • Focacceria varia 
  • Pizzettine mignon 
  • Pizzette di pasta sfoglia.

මෙම පාඨමාලව අවසන් කරන සියලු දෙනා හට පහත සදහන් සහතික පත් නිකුත් කරන්වා.

Attestato di Certificazione delle competenze riconosciuto della Regione Lombardia e valido su tutto il territorio UE;
Attestato HACCP (norme igienico-sanitarie nel settore della produzione alimentare)

මේ සදහා අයදුම් කිරීමට පහත් විස්තර පුරවා යවන්න.ඉන්පසු ඔවුන්ගෙන් ඒ සදහා පිලිතුරක් ලැබේවි.

මේ සදහා පහත ලින්ක් එක බාවිතාකරන්න.

Similar Posts