යූරෝ 500ක සංස්කෘතික ප්‍රසාද දීමනාවක්.

යූරෝ 500ක සංස්කෘතික ප්‍රසාද දීමනාවක්.

ඉතාලියේ පදිංචිව සිටින වයස අවුරුදු 18 සම්පුර්ණ තරැණ තරැණියන් සඳහා යූරෝ 500ක සංස්කෘතික ප්‍රසාද දීමනාවක් ඉතාලි රජය විසින් ලබා දෙනවා. 2002 වර්ශයේදී උපත ලැබූ පිරිමි ළමුන් හා ගැහැණු ළමුන් හට මෙම ප්‍රසාද දීමනාව සදහා ඉල්ලුම් කල හැකියි.මෙය මුදල් වශයෙන් ලබා ගත නොහැකි අතර, වවුචර හා ඩිජිටල් මාධ්‍යයෙන් සේවාවන් හා භාණ්ඩ මිලදී ගත හැකියි. 2021 අගෝස්තු…