කාර්තා සොර්ජෝර්නෝව දැන් අවුරුදු 10 කට පමනයි.

කාර්තා සොර්ජෝර්නෝව දැන් අවුරුදු 10 කට පමනයි.

ඉතාලියේ දිගු කාලිනව රැදී සිටීමේ බලපත්‍රය “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” වලංගු කාලය මේ වනවිට සීමා කර තිබෙනවා.  2021 ජනවාරි 20 වන දින සම්මත වූ ඉතාලියේ අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නව නියෝගය පිළිබඳව, පසුගිය පෙබරවාරි 03 වනදා නිල මාධ්‍ය නිවේදනය හා නිල ගැසට් පත්‍රය මගින් මෙය දැනුම් දෙනු ලැබූ​වා.        …