සනතොරියා එක සදහා අයදුම් කල ඔබට විශේෂ නිවේදනයක්!!

සනතොරියා එක සදහා අයදුම් කල ඔබට විශේෂ නිවේදනයක්!!

(SANATORIA 2020) Emersione lavoro irregolare: alcuni chiarimenti sulle procedure in una circolare del dipartimento සනතෝරියා නීතියට අයදුම්පත් යොමුකළ ඔබ දැනුවත් විය යුතු කරැණු කිහිපයක් අභ්‍යන්තර අමාත්‍යාංශය විසින් 12/05/2021 දින නිකුත් කල නවතම චක්‍රලේඛනයේ අඩංගු වෙනවා. ඔබ වෙනුවෙන් අයදුම්පත් යොමුකළ සේවායෝජකයා, තවදුරටත් ඔබගේ සේවය ලබා ගැනීමට ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නම්, ඔබට නව සේවායෝජකයෙකු (subentro di un nuovo)…