2021/2022 පාසැල් අධ්‍යාපන වර්ෂය සදහා ලියාපදිංචි වීම
|

2021/2022 පාසැල් අධ්‍යාපන වර්ෂය සදහා ලියාපදිංචි වීම

රාජ්‍ය  අංශයේ ප්‍රාථමික,මධ්‍යම හා උසස්පෙළ  පාසැල් වාරය සදහා අන්තර්ජාළය හරහා ලියාපදිංචි වීම ආරම්භ කර ඇත. පෞද්ගලික අංශයේ  පාසැල් සදහා ලියාපදිංචි වීමට අන්තර්ජාළය හරහා ඉල්ලුම් පත්‍ර යොමු කිරීම අවශ්‍යනොවේ. රාජ්‍ය  අංශයේ පෙරපාසැල් සදහා ලියාපදිංචි  වීම සාමාන්‍ය  ආකාරයට ඉල්ලුම්පත්‍ර  පිරවීම මගින් සිදුවේ.   දෙමව්පියන්ට තම දරැවන් වෙනුවෙන් පාසැල්  තේරීම සදහා උපකාර කිරීමට ‘Scuola in Chiaro’ නමින් යොමුවක්…