ඉතාලියේ ස්පොන්ස​ර් වීසා/ වතු වීසා සදහා ඔන්ලයින් අයදුම් කරන්නේ කොහොමද?
|

ඉතාලියේ ස්පොන්ස​ර් වීසා/ වතු වීසා සදහා ඔන්ලයින් අයදුම් කරන්නේ කොහොමද?

2022 වසර සදහා ඉතාලියෙන් ස්පොන්සර් වීසා හා සෘතු වීසා හෙවත් ගැමෝම කියන වතු වීසා නිකුත් කිරීම ගැන ඔබ මේ වනවටත් දන්නවා ඇති.එම විස්තර ගැන නොදන්න අය ඉන්නවා නම් පහත් ලිපි මුලින්ම කියවා අවබෝදය ලබාගන්න. ඉතාලියේ මේ වසරේ ලබාදෙන වීසා කෝටාව සම්බන්ද විස්තර කියවීමට මෙය ක්ලික් කරන්න. නිවැරදිව සේවායෝජකයෙක් තෝරගන්නේ කොහොමද? අපි බලමු මේ ඉතාලි වීසා…