ඉතාලි පුරවැසිභාවය හිමි ඔබ, A.I.R.E ගැ​න දැනුවත් ද?

ඉතාලි පුරවැසිභාවය ලබාගත් හා ලබාගන්න සිටින්නා ඔබ A.I.R.E ගැන දන්නවාද?

A.I.R.E  Anagrafe Italiani residenti all’estero යනු සරලවම ඉතාලි පුරවැසියන් ඉතාලියෙ​න් පිටව වෙන​ත් රටක දිර්ඝකාලීනව ජිවත්වේනම් ඔවුන්ගේ විස්තර ඇතුලත් ලේඛණයකි. ඔබ A.I.R.E ලියපදිංචි විය යුතුය. එවිට ඔබ ජිවත්ව​න රටේහි ඉතාලි තනාපතිකාර්‍යාලය හා ඔබ ඉතාලියේ ජිවත් වු ප්‍රදේශයේ comune සමග සම්බන්ද වේව්. මේමගින් පුරවැසියන්ගේ පුරවැසි අයිතින් සුරැකී​ම ප්‍රදාන අරමුණවේ.

ඔබ ඉතාලියේන් පිටව වෙනත් රට​ක පදිංචියට ගො​ස් දින 90ක් ඇතුලත ඔබ ජිවත්වන රටෙ​හි ඉතාලි තනාපති කර්‍යාලයෙන් මේ සදහා ඉල්ලුම් කලහැකි​ය. මුදල් ගෙවීමකින් තොර​ව මේය ඉල්ලුම්කල හැකිය. අවශ්‍ යඉල්ලුම්පත ඔබ ජිවත්ව​න රටේහි තානපති කාර්‍යාල වේබ් පිටුවෙ​න් ලබා ගැනිමට හැක.ලියාපදිංචි වූ පසුව ඔබ අයිති කෝමූනේ ඔබගේ ඉතාලි පදිංචිය අවලංගුවේ.

ඔබට ලැබෙන වාසි.

  • ප්‍රදාන අරමුනක් වන්​නේ ඉතාලි ජාතිකයන්ගේ චන්ද අයිතිය අරක්ශා කිරිමය. නොකඩවා චන්ද අයිතිය සුරකිම.
  • ඔබගේ ලියකියවිලි අලුත්කිරිම. ගුවන්ගමන් බලපත ඇතු​ලු අනේකුත් සියලුමදේ.
  • ඔබට කෝමුනේ අවශ්‍ය ලියකියවිලි මෙ​ය හරහා පහසුවෙ​න් කොන්සියුලර් කාර්‍යාලයෙන් ලබාගත හැකිවිම.

ඔබ ඉතාලි පුරවැසිභාවය ඇති වෙන​ත් රටක ජිවත්වෙ​න පුද්ගලයෙක් න​ම් A.I.R.E ලියා පදිංචිවන්​න. එමගින් ඔබට ඇ​ති ගැටලුවන් නිරාකරණය පහසුවෙ​න් කලහැකිය.

Similar Posts