2024 මාර්​තු ස්පොන්සර් වීසා හා වතු වීසා සදහා ඔබ සුදුසුකම් ලබලද? එක් එක් ප්‍රදේශ වලට ලැබෙන කෝටා එක කීයද?
|

2024 මාර්​තු ස්පොන්සර් වීසා හා වතු වීසා සදහා ඔබ සුදුසුකම් ලබලද? එක් එක් ප්‍රදේශ වලට ලැබෙන කෝටා එක කීයද?

ඉතාලියට ඇතුල්වීමේ අවස්තාව උදාකර දෙමින් 2024 වර්ශය සදහා මාර්​තු මාස​යේ ස්පොන්සර්/ගෘහ හා වැඩිහිටියන් බලාගැනී​මේ හා තාවකාලික වීසා නීතියක් පැමින මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන බව ඔබ මේ වන විටත් දන්නවා ඇති. ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරනුයේ මෙම කෝටාව සදහා ඉතාලියේ එක් එක් පලාත් සදහා කීදෙනෙක් හට සුදුසුකම් ලැබේද යන්නයි. රටවල් 32 ක් සදහා මේ වීසා සදහා…

ඉතාලි වීසා 2024 මාර්​තු – අයදුම් කරන ආකාරය හා විස්තර.
| |

ඉතාලි වීසා 2024 මාර්​තු – අයදුම් කරන ආකාරය හා විස්තර.

2024 වර්ශයට අදාලව ඉතාලි වීසා අයදුම් කිරීමේ දිනයන් නම් කිරීමෙන් පසුව මේ වන විට එම අයදුම් පත් පිරවීම සදහා වෙබ් අඩවිය ඕපන් වී තිබෙනවා. මාර්තු 18 – ස්පොන්සර් වීසා මාර්තු 21 – ගෘහ සේවය හා වැඩිහිටියන් බලාගැනීම මාර්තු 25 – සෘතු වීසා/කෙටි කාලීන වීසා සදහා අයදුම්පත් දැන් සුදානම් කරගැනීමට හැකියාව පවතිනවා. මාර්තු 18 – ස්පොන්සර්…

ඉතාලි පුරවැසිභාවය ඉල්ලුම් කිරීම.
| |

ඉතාලි පුරවැසිභාවය ඉල්ලුම් කිරීම.

DOCUMENTI PER OTTENERE LA CITTADINANZA ITALIANAArticolo 9: RESIDENZA LEGALE 10 ANNI ININTERROTTI අවුරුදු 10 ක ඉතාලියේ නොකඩවා ස්ථිර පදිංචිය හිමි ඔබ ඉතාලි පුරවැසිභාවය ඉල්ලුම් කිරීමට පිළියෙල කරගත යුතු ලියකියවිලි Estratto atto di nascita già tradotto e legalizzato ලංකාවේ පිහිටි ඉතාලි තානාපති කාර්යාලයෙන් සහතිකය කල උප්පැන්න සහතිකය. මෙහිදී ඔබගේ නම, වාසගම, උපන් දිනය හා උපන් ස්ථානය…