මිලානෝ සිටින අය සදහා Corso per pizzaiolo

මිලානෝ සිටින අය සදහා Corso per pizzaiolo

රැකියාවට අත්වැලක් 02 මිලානෝ නගරයේ සිටින අය සදහා Pizza සාදන ආකරය උගන්වන කෝස් එකක් නොමිලේම කරන ආකරය ගැන තමයි ඔබව අද දැනුවත් කරන්නේ. කාලය පැය 60 ​මෙම පාඨමාලාව සිදුවන ආකරය. Per chi è il Corso e cosa tratta Il corso è diviso in 3 parti: – Igiene e sicurezza nel settore alimentare– Competenze strumentali– Competenze organizzative…

රැකියාවට අත්වැලක් 01 Corso di Sushi

රැකියාවට අත්වැලක් 01 Corso di Sushi

ඉතාලියේ වෙසෙන ලාංකීකයන් හට තම රැකියාව කිරීමේදී ඇතිවන ගැටලුවක් තමයි වෘත්තිමය පළපුරුද්ද හා පුහුනුවක් නොමැතිවීම.මේ නිසාම අපි සිතුවා ඔබ වෙනුවෙන් ඔබගේ රැකියාවට අවශ්‍ය වෘත්තිමය පලපුරුද්ද ලබාගැනීමට අවශය වන පාඨමාලා කීපයක් නොමිලේ ලබාදීමට. මෙය ඔබට මේ සෑම දෙයක්ම නොමිලේ ලබාදීමට තමයි අප කටයුතු කරන්නේ.ඒ වගේම මේ දේවල් නොමිලේ ඉගෙන ගැනීමට තිබෙන පාසල් සියල්ලම පිලිබදව ඔබව දැනුවත්…