හොටෙල් නිරෝදායනය අවසානයි. නිවසේ නිරෝදායනයට අවසර

එන්නත් ලබාගෙන දින 14 ට පසුව පැමිණෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට සහ ද්විත්ව පුරවැසියන්ට නිවසේ නිරෝදායනයට අවස්ථාව ලබාදීමට තීරනය කර තිබෙනවා.

Quarantine measures issued by the Ministry of Health for travelers arriving from overseas during the COVID-19 pandemic.Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *