එන්නත් ලබාගෙන දින 14 ට පසුව පැමිණෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට සහ ද්විත්ව පුරවැසියන්ට නිවසේ නිරෝදායනයට අවස්ථාව ලබාදීමට තීරනය කර තිබෙනවා.

Quarantine measures issued by the Ministry of Health for travelers arriving from overseas during the COVID-19 pandemic.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here