විදෙස් රටවල සිට පැමිණෙන පුද්ගලයන්ට නිරෝධායන නීති දැඩි කරයි

විදෙස්ගතව සිට පැමිණෙන පුද්ගලයෙන් සඳහා මෙතෙක් ලිහිල් කර තිබූ නිරෝධායන නීතිය නැවතත් දැඩි කිරීමට තීරණය කර ඇති බව යුධ හමුදාපතිවරයා පවසනවා.

ඒ අනුව දින 7 ක් නිරෝධායනය වීමට තිබූ කාලය දින 14 දක්වා වැඩි කර තිබෙනවා.

උපුටාගැනීම හෙලකුරු නිව්ස්

https://www.helakuru.lk/esana/news/79636

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *