2018.03.01 දින සිට ක්‍රියාත්මක සංශෝධිත කොන්සියුලර් සේවා ගාස්තු

2018.02.09 දිනැති ශ්‍රී ලංකා ජන රජයේ 2057/35 දරණ අති විශේෂ  ගැසට් පත්‍රය මගින් සංශෝධිත ගාස්තු අනුව රෝමයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය සහ මිලාන්හි කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය මගින් සපයනු ලබන කොන්සියුලර් සේවා සදහා අයකරනු ලබන ගාස්තු ප්‍රමාණයන් පහත දැක්වේ.

කොන්සියුලර් සේවා ගාස්තු

උපුටාගැනීම https://www.srilankaembassyrome.org/ වෙබ් අඩවියෙන්

Similar Posts