|

ඔබත් පුරවැසිභාවය අයදුම් කලාද? ඔරිජිනල් ඩොකියුමන්ට්ස් භාරදෙන්න තාම දිනයක් ලැබුනේ නැතිද?

Eliminazione della convocazione del richiedente per i documenti cartacei della cittadinanza

ඉතාලි පුරවැසිභාවය සදහා අයදුම්පත් යොමුකරලා කාලයක් ගතවෙලත් තාම ප්‍රෙෆෙත්තුරා ආයතනයෙන් කැදවීමක් ලැබුනේ නැතිද?

අභ්යන්තර කටයුතු අමාතය්යංශය විසින් නිකුත්කරන් ලද නවතම චක්රලේඛනයක් මගින්, ඉතාලි පුරවැසිභාවය අපේක්ෂාවෙන් අභ්යන්තර කටයුතු අමාතය්යංශයට අයදුම්පත්ර යොමුකල පසු, ලේඛනයන්හි මූලික පිටපත් ප්රෆෙතුරා ආයතනයට භාරදීමට තවදුරටත් කැදවීම් නොලැබෙන බව පවසයි.
SPID මාර්ගයෙන් අයදුම්පත්ර යොමුකරන නිසා, තව දුරටත් අයදුම්කරැවන් ප්රෆෙත්තුරා ආයතනයට කැදවා, අයදුම්කරැවන්ගේ අනනය්යතාවය හෝ ලේඛන පරීක්ෂාකිරීමේ අවශයතාවයක් පැන නොනැගෙන බව අභ්යන්තර කටයුතු අමාතය්යාංශය පවසයි.
මේ හේතුව නිසා පුරවැසිභාවය සම්බන්ධ ක්රියාවලීයේදී, මීට පෙර පැවති ලේඛන පරීක්ෂාකිරීමට ප්රෆෙත්තුරා ආයතනයට කැදවීම් සම්පූර්ණයෙන්ම් නවතින අතර, මහජනතාවට කාර්යක්ෂම සේවයක් සැපයීමද මෙම නවතම ක්රියාවලියේ ප්රධාන අරමුණකි.

 

එසේ නම්, ඔබ පුරවැසිභාවය සදහා අයදුම්පත්රය යොමුකර ඇත්නම්, ප්රෆෙත්තුරා ආයතනයෙන් තවදුරටත් කැදවීම නොලැබෙන බව මතක තබාගන්න. එසේම ඔබ පුරවැසිභාවය සදහා අයදුම්පත්‍ර යොමුක​ලේ SPID භාව්තයට පෙර නම්, නොපමාව ස්ප්ඩ් මාර්ගයෙන් වෙබ් අඩවියට ඇතුළත්වී පරණ අයදුම්පත්‍රය සම්බන්ධීකරණය කරන්න.‍

තානාපති කාර්යාල මගින් ඉදිරිපත්ක​ල අයදුම්පත්

වෙනත් රටවල පිහිටි ඉතාලි තානාපති කාර්යාල මගින් පුරවැසිභාවය සදහා අයදුම්පත යොමු කරනා පුද්ගලයන්ට SPID භාවිතය කිරීමට නොහැකි නිසා, සාමානය්ය ආකාරයටම තානාපති කාර්යාලයෙන් ඔවුන්ගේ අනනය්යතාවය හා ලේඛනයන්හි නිවැරදිතාවය පරීක්ෂාකිරීම සදහා කැදවීම් ලැබෙනු ඇත.

ශ්රී ලාංකික ඔබ මතක තබාගත යුතු තවත් වැදගත් කාරණාවක් වන්නේ, පුරවැසිභාවය අයදුම්කිරීමට අපේක්ෂාකරනා ඔබ, ඔබගේ උප්පැන්න සහතිකය හා පොලිස් නිශ්කාෂණ සහතිකය ලංකාවේ පිහිටි ඉතාලි තානපති කාර්යාලයෙන් සහතික කරගත යුතු බවයි.

නීතිය ගැන දැනුමක් නොමැති පුද්ගලයන් විසින් මෙම ලේඛණ ඉතාලියේ අධිකරණයන් මගින් සහතික කිරීම පමණක් ප්රමාණවත් බව පවසමින්, ලාංකිකයන් බොහෝ දෙනෙක් නොමග යවමින් සාවදය්ය උපදෙස් ලබාදී තිබූ අතර, එවන් ආයතනවලින් පිලියෙල කල ලේඛනයන්හි අඩුපාඩු හේතුවෙන්, වසරකට පසු පුරවැසිභාවය සදහා ඉදිරිපත්කල අයදුම්පත්ර ප්රතික්ෂේප වීම නිසා විශාල පුද්ගලයන් ප්රමාණයක් අසරණව සිටී. නිතරම වෙනස්වන නීතින් පිලිබද අවධානයෙන් සිටින්න. අදාල විෂය පිලිබද දැනුමක් ඇති පුද්ගලයන්ගේ හා ආයතනයන්හි උපදෙස් ලබා ගන්න.

Punto Migranti
ANAS Milano
Caf e Patronato
Via Pordenone,13 Milano
Tel: 3893130877

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *