කල් ඉකුත්වූ රැදිසිටිමේ බලපතෙ​හි කාලය දිර්ඝ කිරිම, Nullaosta මේ සහනය ලැබේ ද?

කෝ_රෝනා හේතුව මත කාලය ඉකුත්වු රැදිසිටිමේ බලපතෙහි (permesso di soggiorno) වලංගු කාලය 2021 අප්‍රේල් 30 වෙනි දිනට කල් ඉකුත්වූ සොජොර්නෝ, 2021 ජූලි 31 දක්වා වලංගු වේ.
NUOVO DECRETO LEGGE; PROROGATI I PERMESSO DI SOGGIORNO AL 31 LUGLIO 2021. මේ කාලය ඇතුලත කල්ඉකුත්වන නුල්ලොස්තා කාලය​ද ඉතාලියෙ​න් නැවත දිර්ඝකර ඇත. 

බෝහෝ දුරට මෙය Nullaosta වලට ද ඉදිරියේදි අදාල විමට හැකියාවක් ඇත. නමුත් මේ වෙනතෙක් එවැ​නි දැනුම්දිමක් එම්බසිය මගින් නිකුත්කර නොමැත. බෝහෝ දුරට මින් පෙර සිදුවුවාසේ අවාසන මොහොතේ දැනුම් දීමට හැකි​ය.
මේ කරනා සම්බන්දයෙන් ඔබේ අවදානය යොමු කරන්න. Nullaosta සම්බන්දයෙන් තනාපති කර්‍යාලයෙන් මේවනතෙක් දැනුම්දිමක් සිදුකර නොමැත.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *