|

ඩොකුයුමන්ට් ලීගලයිස් කිරීමේ ක්‍රමවේදය ඉක්මන් කිරීමේ සුදානමක්.

Forsiter Global ආයතනය විසින් පරිවර්තනය හා නීතිගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සදහා ඔබට නව දිනයක් (ඉක්මනින් කර ගන්න ළඟ දිනයක්) ලබා දෙනු ඇත.
පසුගිය දිනවලදී බොහෝ දෙනෙකුගේ documents ලැබෙන විට ‘Nulla Osta ‘ කල් ඉකුත් වී තිබිණ. කෙසේ හෝ හොද දෙයක් වෙනවා නම් අගය කල යුතුමය.
ස්තූතියි Forsiter Global Services
වැඩි විස්තර ඔවුන්ගේ පිටුවෙන්.

Notice: Rescheduling of Legalization Appointments by Forsiter Global Services
Dear valued applicants,
We would like to inform you that Forsiter Global Services, under the guidance of the Embassy of Italy, is currently in the process of rescheduling all “Legalization Appointments.”
A “Legalization Appointment” refers to the appointment obtained by individuals who have successfully completed the Translation and Verification process (Phase 1) and have secured an appointment to submit their documentation for Embassy Legalization (Phase 2).

Due to the exceptionally high demand for Legalization appointments, the available appointment slots have reached dates beyond several months. We understand that this prolonged waiting period may cause inconvenience and we sincerely apologize for any inconvenience caused.

In order to address this situation, Forsiter Global Services has established a dedicated task force aimed at significantly increasing our daily capacity. This task force will work diligently to expedite the rescheduling process and ensure that your appointment is moved to an earlier date at the earliest convenience. Please note that the new appointment will be issued based on the date of your current appointment and the earliest possible date will be offered to you. Forsiter Global Services is unable to advance your appointment any earlier than the date which is offered.
One of our dedicated operators will contact you directly to reschedule your appointment. Rest assured that we will provide you with detailed information regarding the new date and time through email and SMS, ensuring that you are well informed of the changes made.
We would like to emphasize that the rescheduling service is provided to you completely free of charge. Our objective is to accommodate your needs and streamline the process of obtaining Embassy Legalization.
If you have any questions or concerns regarding the rescheduling of your Legalization Appointment, please do not hesitate to reach out to our customer service team via email at info@forsiter.com. We are here to assist you and provide any necessary clarification.
Thank you.

Similar Posts