විදේශ ගත වන අය සදහා එන්නත ලබාගත් බවට ලැබෙ​න සහතික පත ලබාගත හැක්කේ මේ ආකාරයටයි.

එන්නත් ලබා ගත්බවට සහතිකකෙරෙන ස්මාට් කාඩ් පත ලබා ගැනීම සඳහා ජාතික තොරතුරු තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය කටයුතු යොදා ඇත.

https://covid-19.health.gov.lk/certificate/
Click here to access the link

වෙත පිවිසීමෙන් පසු අදාළ උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් එම සහතිකය ලබා ගතහැකිය. දැනට මෙම සහතිකය නිකුත් කෙරෙන්නේ විදෙස්ගත වන අය සඳහා පමණි.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *